Biểu tượng kaneko

Vàng Daren

Tác giả của KING GEAR. Anh ấy là một nhà văn thể thao Nhật Bản và nhà văn hư cấu. Ngoài việc làm việc như một nhà văn không hư cấu, cô cũng xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông như cá tính radio và bình luận về bóng đá. Từ năm 2006 đến 2010 Ủy ban lựa chọn xe của Nhật Bản. Kiệt tác "Half Time of 28 Years", "Battle of Battle Battle" hay nhất là người bán chạy nhất.

Danh sách bài viết